Loading...
Despre noi 2018-01-31T12:11:30+00:00

DiasporaBiz oferă românilor din străinătate oportunitatea de a-și înființa o afacere pe plan național.

Ideea ta de afaceri poate fi susținută prin proiectul nostru!

Pentru a ne asigura de sustenabilitatea afacerii, proiectul demarează cu o serie de cursuri de formare antreprenorială, iar odată pornit la drum în afacerea ta, noi vom fi alături de tine și pentru consiliere.

Proiectul în cifre

Perioada de implementare: 01.09.2017 – 31.08.2020 (36 luni)

Nr. de persoane care beneficiază de training antreprenorial: minimum 620

Proiecte de afaceri câștigătoare: 75

Nr. de locuri de muncă nou-înființate: minimum 150

Ajutor de minimis: 40.000 euro/ plan de afaceri

Proiectul DiasporaBiz este co-finanțat din Fondul Social European, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: „Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Obiectiv specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

DESPRE DIASPORA STARTUP

Diaspora Start-up face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare.
Schema de antreprenoriat – etape cadru de implementare:

Etapa I – Formare antreprenorială
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Etapa I – Formare antreprenorială

În această etapă, Federaţia ONPHR desfășoară acțiuni care au ca rezultat final îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale persoanelor fizice (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană.

În cadrul acestei etape, sunt incluse următoarele activități:
I.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

Federaţia ONPHR, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, va prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent pe oportunitățile oferite și principalele condiții pentru a beneficia de acestea.
I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
Federaţia ONPHR va selecta cel puțin 620 de persoane aparținând uneia sau mai multor categorii de grup țintă definite în cadrul acestui ghid, în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială. Procesul de selecție este pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.
I.3. Derularea programului de formare antreprenorială
Acesta va avea alocate cel puțin 40 de ore/ cursant, din care 1/3 (14 ore) practica si 26 de ore parte teoretică. Teoria se va tine in sistem de platforma e-learning. Componenta practică va avea în vedere elaborarea planului de afaceri pe domeniul specific care urmează să se deschida afacerea.
I4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
Procesul de selecție este pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale ghidului procedural și ale legislației aplicabile.
Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele elemente:
a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
f) strategia de marketing;
g) proiecții financiare privind afacerea.
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi implicați cel puțin un reprezentant al mediului de afaceri (antreprenori, organizații patronale etc.) din regiunea de implementare a proiectului și un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare.
Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:
Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.
Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.
Juriul va evalua și selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de MFE în cadrul cererii de finanțare înaintate de către ONPHR care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii, în cadrul unui proces care va viza minimum elementele menționate mai sus ca parte a planurilor de afaceri.
I. 5. Efectuarea orelor cu aplicații practice în cadrului programului
Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis vor efectua un număr de ore de aplicații practice, stabilit conform cerințelor procedurale de fiecare administrator de schemă de antreprenoriat.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
În cadrul acestei etape, următoarele activități sunt incluse:

II.1. Furnizarea, de către Federaţia ONPHR, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri, completând cunoștințele și aptitudinile dobândite de aceștia în cadrul formării.
II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea definite, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul. Beneficiarul finanțării trebuie să aibă reședința sau domiciliul în aceeași regiune de dezvoltare.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.
II.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
Sprijinul pentru exploatarea ideii de afacere se va acorda din momentul obținerii tuturor documentelor care atestă înființarea și începerea funcționării întreprinderilor, în condițiile legislației aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de afaceri în cauză.

II.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate intră sub incidența ajutorului de minimis.

Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis. Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
În această etapă, Federatia ONPHR desfășoară acțiuni care au ca scop final monitorizarea activității întreprinderilor înființate, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea ideii de afacere asumate în sensul dezvoltării, și nu doar al supraviețuirii în piață, precum și a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă create în etapa a II-a, precum și funcționalității întreprinderilor create. Metodologia de realizare a monitorizării este cea prezentată în cadrul cererii de finanțare.

DURATA PROIECTULUI

Durata maximă a fiecărui proiect este de 36 de luni.

GRUP ȚINTĂ
Grupul țintă este format din persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1.intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
2.își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
3.își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul
4.au vârsta minimă 18 ani
5.au cetațenie română
6.fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate pentru cel puțin 12 luni până la momentul înscrierii în program
7.demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau
8.demonstrează capacitatea tehnică și profesională prin: contract de muncă, contract de colaborare, etc în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau
9.demonstrează expertiza prin documente, recunoscute de Statul Roman, care să ateste finalizarea studiilor de specializare în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, precum și alte documente ce atestă certificări/formări ca urmare a unor cursuri de scurtă durată in domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului.
Pentru mai multe informații, accesați ghidul Diaspora Start-Up

Top